ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнської освітньої акції, присвяченої Всесвітньому дню серця «Здорове серце України»

1. Загальні положення.
1.1. Всеукраїнська освітня акція, присвячена Всесвітньому дню серця «Здорове серце України» (надалі – «Акція») проводиться ГО «Українська медична академія» (код ЄДРПОУ 41400580), 04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12 (далі – «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є ГО «Українська медична академія» (код ЄДРПОУ 41400580), 04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12 (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції.
2.1. Акція проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій в попередньо зазначених місцях в попередньо зазначений час (далі – «Територія проведення Акції») .
2.2. Акція проводиться в період з 21 вересня 2020 року по 2 жовтня 2020 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).
2.3. Акція проводиться з метою популяризації серед населення здорового способу життя, інформування про найбільш часті серцево-судинні захворювання, шляхи їх попередження та можливості лікування.

3. Вимоги до учасників Акції.
3.1. До участі в Акції запрошуються громадяни України, які досягли 18-річного віку на дату початку Строку Акції (на 21.09.2020) та проживають на Території проведення Акції.
3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:
3.3.1 працівники Організатора/Виконавця/Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти чи родичі;
3.3.2 особи віком до 18 (вісімнадцяти) років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.
3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:
3.4.1 дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної і безумовної згоди з цими Правилами.
3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов'язку виконання своїх зобов'язань.
3.7. У разі порушення учасником Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах, що спричинило виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції зобов'язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.
3.8. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі підтверджують його вік. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов'язки, передбачені в цих Правилах.
3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. Умови участі в Акції.
4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1 протягом Строку проведення Акції звернутись в одного з представників Виконавця в одній з локацій проведення Акції та отримати безкоштовну консультацію щодо ведення здорового способу життя, інформації про найбільш часті серцево-судинні захворювання, шляхи їх попередження та можливості лікування;
4.2. Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право отримати безкоштовну консультацію лише один раз.

5. Технічні умови.
5.1. Виконавець Акції здійснює інформування населення про проведення Акції за допомогою веб-ресурсу Акції, розміщеного в мережі Інтернет.
5.2. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в Акції будь-кого з учасників Акції.
5.3. Для забезпечення проведення Акції Виконавець залучає спеціалістів охорони здоров'я (надалі – «Консультанти»), які мають відповідну освіту, досвід роботи та професійні компетенції для надання освітньо-інформаційних консультацій населенню щодо ведення здорового способу життя, інформації про найбільш часті серцево-судинні захворювання, шляхи їх попередження та можливості лікування.
5.4. Зазначені в п. 5.3 консультації не є послугами з надання медичної допомоги, як і не є лікарськими консультаціями з приводу індивідуального стану здоров'я окремого учасника Акції. Зазначені в п. 5.3 консультації являть собою інформаційно-освітню діяльність з донесення населенню інформації з досягнень медичної науки останніх років.

6. Інші умови.
6.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті medac.in.ua/action.
6.2. Оплата послуг Консультантів та оподаткування вартості цих послуг забезпечує Виконавець (або інша залучена ним особа) відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.
6.3. Організатор/Виконавець не відповідає за:
6.3.1 неознайомлення з цими Правилами Акції;
6.3.2 неотримання консультації потенційним учасником Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця;
6.4. Беручи участь в Акції, учасники Акції підтверджують свою згоду з тим, що Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію шляхом внесення змін до цих Правил протягом усього Строку Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції й оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
6.5. Організатор, Виконавець або уповноважені ними особи не збирають, не обробляють, не зберігають, не використовують та не розповсюджують персональні дані учасників Акції.
6.6. Організатор/Виконавець або уповноважені ними особами на власний розсуд можуть відмовити в участі у Акції, а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка порушує загальні норми поведінки у громадських місцях, агресивно поводиться, знаходиться у стані алкогольного/наркотичного сп'яніння чи з інших причин.
6.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, неконтрольовані Організатором/Виконавцем, які створюють чи втручаються у виконання, безпеку або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.
6.8. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно даної Акції.
6.9. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при неврегульованих правилами спірних питаннях, остаточне рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
6.10. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.
6.11. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов'язані з участю в Акції, в тому числі пов'язані зі можливим зараженням гострими респіраторними інфекціями, включаючи COVID-19, при перебуванні у громадських місцях та недотриманні рекомендацій МОЗ України щодо попередження розповсюдження інфекції COVID-19.